Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de afkoelingsperiode

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer in geval van herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Naleving en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, annulering en uitbreiding

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

De volgende definities zijn van toepassing op deze voorwaarden:

Een overeenkomst is gesloten tussen de consument, digitale inhoud en / of diensten bij het sluiten van een derde partij op de basisverzekering. die derde partij en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument; kan zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die handelt met zijn bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die worden geproduceerd en geleverd in digitale vorm;
Duur: een overeenkomst of een overeenkomst voor het bedrijfsleven, diensten en / of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk instrument – daterend uit de e-mail adres – dat de consument van de ondernemer in staat stelt om toegang te krijgen tot informatie of maakt op zijn eigen rekening;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd af te annuleren;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale content en / of diensten op afstand aan de consument aangeboden;
Overeenkomst tussen de ondernemer en de consument in het kader van een georganiseerd systeem voor producten, digitale inhoud en / of diensten is een van de meer technieken voor communicatie op afstand gesloten;
Model formulier voor terugtrekking: de liefde die ik van deze voorwaarden bevat een Europees modelformulier voor de terugtrekking;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt om een ​​overeenkomst te sluiten, zonder dat consument en ondernemer heeft om samen te komen in dezelfde ruimte;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam van de ondernemer, bepaalde supplement met handelsnaam);

Supraleaf BV
Bargelaan 200
2333CW Leiden
Nederland

Kamer van Koophandel: 74869019
BTW: NL860056065B01
Telefoon: +31 (0) 85 004 3574
E-mail: [email protected]

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand komen samen op een afstand tussen ondernemer en consument.
Deze tekst is van toepassing op de consument. De bedoeling is dat het redelijkerwijs niet mogelijk is om één te bieden en dat het op verzoek van de consument.
Dedicated de afstand of de afstand van de klanten van het risico van het einde van het einde van het einde van de menselijke of de klant een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Het is niet mogelijk om een ​​overeenkomst te sluiten en laat het bestaan.
In het geval dat deze specifieke verplichting bestaat ook, de bepalingen van toepassing zijn op de toepasselijkheid van de toepasselijkheid van de toepasselijke bepalingen.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van paragraaf 4, op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onmiddellijk na ontvangst van de aanvaarding van het aanbod te bevestigen elektronisch. Zolang de ondernemer niet heeft bevestigd de ontvangst van deze aanvaarding kan de consument de overeenkomst te ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van data te beveiligen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – zelf op de hoogte als de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien op grond van dit onderzoek de ondernemer heeft goede redenen om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering.
De ondernemer zal de volgende informatie aan de consument ten laatste op levering van het product, dienst of digitale inhoud, schriftelijk of op zodanige wijze dat het kan worden opgeslagen door de consument op een toegankelijke wijze op een duurzame drager:
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument kan gaan met klachten;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht, wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht kan uitoefenen;
de informatie over garanties en bestaande dienst na aankoop;
de prijs inclusief alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; indien van toepassing, de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst heeft een looptijd van meer dan één jaar of van onbepaalde duur;
omschrijven als de consument een herroepingsrecht, het modelformulier voor de terugtrekking.
Bij een duurtransactie de bepaling in de vorige paragraaf is alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Voor producten:

De consument kan tijdens een afkoelingsperiode van ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product te beëindigen. De ondernemer kan de consument over de reden voor de terugtrekking te vragen, maar niet verplicht hem om zijn reden (en) te vermelden.
bedoelde afkoelingsperiode in paragraaf 1 begint op de dag nadat de consument of een door de consument van tevoren, die niet de vervoerder aangewezen derde, het product heeft ontvangen, of:
indien de consument verschillende producten heeft besteld in dezelfde volgorde: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde partij, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan, op voorwaarde dat hij duidelijk de consument voorafgaand aan het bestelproces in kennis heeft gesteld, weigeren een opdracht voor meerdere producten met een andere levertijd.
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde partij, de laatste zending of een deel heeft ontvangen;

voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een derde partij door hem aangewezen, is het eerste product ontvangen.

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De consument kan een dienst en een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet is geleverd op een materiële drager gedurende ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De ondernemer kan de consument over de reden voor de terugtrekking te vragen, maar niet verplicht hem om zijn reden (en) te vermelden.
bedoelde bedenktijd in paragraaf 3 begint op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Uitgebreide afkoelingsperiode voor producten, diensten en digitale content die niet op een materiële heeft geleverd indien het herroepingsrecht niet wordt geïnformeerd:

Indien de ondernemer niet voorziet de consument de wettelijk vereiste informaties herroepingsrecht of het model intrekking, de afkoelingsperiode eindigt twaalf maanden na afloop van de oorspronkelijke afkoelingsperiode vastgesteld overeenkomstig de voorgaande paragrafen van dit artikel.
Als de ondernemer de consument heeft verstrekt aan de in de vorige paragraaf binnen twaalf maanden na de begindatum van de originele afkoelingsperiode bedoelde informatie, de afkoelperiode verloopt 14 dagen na de dag waarop ontving de consument die informatie.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de afkoelingsperiode

Tijdens de bedenktijd zal de consument het product en de verpakking met zorg te behandelen. Hij zal alleen uitpakken of gebruiken voor het product in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te bepalen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument slechts kan hanteren en inspecteren van het product als hij zou mogen doen in een winkel.
De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product dat het resultaat is van een manier van omgaan met het product dat verder gaat dan is toegestaan ​​in paragraaf 1.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet heeft voorzien van alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht voor of bij het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij dit te melden aan de ondernemer binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.
Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag na de in paragraaf 1 bedoelde kennisgeving, de consument geeft het product of geeft het aan (een agent van) de ondernemer. Dit is niet nodig indien de ondernemer heeft aangeboden om het product zelf af te halen. De consument heeft in elk geval waargenomen de aangifteperiode als hij het product terug voordat de afkoelingsperiode is verstreken.
De consument geeft het product met alle meegeleverde accessoires, indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking, en in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moeten dragen of als de ondernemer geeft aan dat de kosten zelf te dragen, is de consument niet de rekening voor de terugkeer.
Indien de consument intrekt na eerst uitdrukkelijk gevraagd om de levering van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit, die niet gereed zijn gemaakt voor verkoop beginnen in een beperkt volume of de hoeveelheid tijdens de afkoelingsperiode, de consument is de ondernemer een verschuldigd een bedrag dat evenredig is aan dat deel van de toezegging dat de ondernemer op het moment van opzegging heeft voldaan, in vergelijking met volledige naleving van de verbintenis.
De consument heeft geen kosten voor het verrichten van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed zijn gemaakt voor verkoop in een beperkt volume of hoeveelheid dragen, of voor de levering van stadsverwarming, indien:
de ondernemer heeft niet voorwaarde dat de consument met de wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht, de vergoeding van kosten of het modelformulier voor de terugtrekking, of;
de consument niet expliciet verzoek van de start van de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de afkoelingsperiode.
De consument heeft geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager indien aanwezig aangebracht:
voorafgaand aan de levering, heeft hij niet uitdrukkelijk overeengekomen om de naleving te beginnen met de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
Hij heeft niet erkend dat hij zijn herroepingsrecht bij het verlenen van zijn toestemming heeft verloren; of
de ondernemer niet heeft voldaan aan deze verklaring van de consument te bevestigen.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal alle aanvullende afspraken worden opgelost door de werking van de wet.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer in geval van herroeping

Indien de handelaar de mogelijkheid voor de consument om elektronisch in te trekken maakt, zal hij meteen een ontvangstbevestiging te sturen na ontvangst van deze kennisgeving.
De ondernemer betaalt alle betalingen door de consument, met inbegrip van eventuele verzendkosten in rekening gebracht door de ondernemer voor het teruggekeerde product, zonder vertraging, maar binnen 14 dagen na de dag waarop de consument waarschuwt hem van de annulering. Tenzij de ondernemer biedt om het product zelf af te halen, kan hij niet wachten om terug te betalen, totdat hij het product heeft ontvangen of tot dat de consument laat zien dat hij het product, indien dat eerder is heeft teruggestuurd.
De ondernemer gebruikt dezelfde betalingsmethode dat de consument voor terugbetaling, tenzij de consument instemt met een andere methode. De vergoeding is gratis voor de consument.
Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaard levering, is de ondernemer niet terug te betalen de extra kosten voor de duurdere methode.

Artikel 10 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uit te sluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk verklaarde dit in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen binnen de bedenktijd
Overeenkomsten tijdens een openbare verkoop bij opbod. Een openbare veiling betekent een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en / of diensten worden aangeboden door de ondernemer aan de consument, die aanwezig zijn in persoon of die wordt gegeven in de gelegenheid aanwezig te zijn in persoon op de veiling, onder leiding van een is veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder is verplicht om de producten, digitale inhoud en / of diensten te kopen;
Service contracten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij verliest zijn herroepingsrecht zodra de ondernemer volledig de overeenkomst heeft uitgevoerd;
Service contracten voor de levering van logies, als een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien in het contract en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur en catering;
Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien in de overeenkomst;
Producten vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet zijn geprefabriceerd en die worden geproduceerd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bedoeld voor een bepaalde persoon;
Producten die snel bederven of hebben een beperkte houdbaarheid;
Sealed producten die om redenen van gezondheid en hygiëne niet geschikt om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling verbroken na aflevering;
Producten die onherroepelijk worden gemengd met andere producten na levering door hun aard;
Alcoholische dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering alleen kan plaatsvinden na 30 dagen, en de werkelijke waarde van die afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
Verzegelde audio-, video- opnamen en computerprogrammatuur de afdichting waarvan verbroken na aflevering;
Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen op hen;
De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij verliest daardoor zijn herroepingsrecht.

Artikel 11 – De prijs

Tijdens de geldigheidsduur vermeld in het aanbod, worden de prijzen van de producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
In tegenstelling tot de vorige paragraaf, kan de ondernemer producten of diensten met variabele prijzen die onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft zijn bieden. Deze koppeling aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen zijn richtprijzen zijn vermeld in het aanbod.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat annuleren.
De in het aanbod van producten of diensten prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 – Naleving van de overeenkomst en extra garantie

De ondernemer garandeert dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen die op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst en / of overheidsvoorschriften . Indien overeengekomen staat de ondernemer garandeert ook dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een extra garantie van de handelaar, zijn leverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die de consument kan doen gelden tegenover de ondernemer op grond van de overeenkomst indien de handelaar heeft nagelaten om zijn deel van de overeenkomst na te komen.
Een extra garantie wordt verstaan ​​elke inzet van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of producent, waarin hij de consument bepaalde rechten of aanspraken die verder gaan dan wat wettelijk verplicht is in het geval dat hij niet heeft voldaan aan zijn deel van de overeenkomst te voldoen verleent betekenen . .

Artikel 13 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst en uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
De plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer bekend heeft gemaakt.
Met inachtneming van het gestelde hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan in kennis gesteld uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten en heeft recht op eventuele schadevergoeding.
Na de ontbinding in overeenstemming met de vorige paragraaf, zal de ondernemer onmiddellijk teruggave van het bedrag dat de consument betaald heeft.
Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een aangewezen vertegenwoordiger van tevoren bekend gemaakt aan de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, annulering en uitbreiding

annulering:

De consument kan te allen tijde schriftelijk opzeggen van een overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand .
De consument kan te allen tijde opzeggen van een contract dat is aangegaan voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één maand bij de meeste.
De consument kan de overeenkomsten genoemd in de voorgaande alinea’s:
op elk gewenst moment en niet beperkt tot annulering op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
althans annuleren op dezelfde manier als zij in de door hem worden ingevoerd;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer heeft bedongen voor zichzelf.

Uitbreiding:

Een overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
In afwijking van de vorige paragraaf, een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, week- en weekbladen en tijdschriften kan stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden Indien de consument een overeenkomst sluit deze verlengde contract tegen kan de verlenging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten mogen alleen stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd als de consument te allen tijde met een opzegtermijn van één maand bij de meeste kunnen annuleren. De opzegtermijn bedraagt ​​ten hoogste drie maanden, indien de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan een keer per maand, de levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een contract met een beperkte duur voor de reguliere invoering van dagbladen, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of inleidende abonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na de proefperiode of inleidende periode.

Duur:

Indien een overeenkomst heeft een looptijd van meer dan één jaar, kan de consument de overeenkomst op elk moment na een jaar te annuleren met een opzegtermijn van maximaal één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen annulering voor het einde van de overeengekomen duur.

Artikel 15 – Betaling

Voor zover niet anders bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden bedongen, moet de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het begin van de bedenktijd, of bij het ontbreken van een bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In het geval van een overeenkomst om een ​​service te bieden, deze termijn gaat in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer de consument verplichten om meer dan 50% op voorhand te betalen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht met betrekking tot de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en) niet gelden, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onmiddellijk onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens opgegeven om de ondernemer te melden.
Indien de consument niet aan zijn betalingsverplichting (s) in de tijd, dit is, nadat hij is geïnformeerd door de ondernemer van de late betaling en de ondernemer heeft de consument een termijn van 14 dagen verleend aan nog steeds voldoen aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, na de niet-betaling binnen deze termijn van 14 dagen, wettelijke rente verschuldigd over het bedrag dat nog verschuldigd en de ondernemer is gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten door hem gemaakte kosten in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen tot een maximum van 15% op de uitstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de volgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000, met een minimum van € 40. De ondernemer kan, in het voordeel van de consument, afwijken van de genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden kunnen niet ten nadele van de consument en moet schriftelijk of op zodanige wijze dat ze op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame drager worden opgenomen.